ชื่อ - นามสกุล :นางชะรี พรหมสมบัติ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ดูแลงานบุคคลโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :