ชื่อ - นามสกุล :น.ส.อำไพ ลุขะรัง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนและพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :