ชื่อ - นามสกุล :นายชาตรี ทักษินายนต์
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :