ชื่อ - นามสกุล :น.ส.เพ็ญศรี พรหมรักษ์
ตำแหน่ง :หัวหน้างานการเงินการบัญชี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :