ชื่อ - นามสกุล :ดร.ดนุพล สุนทรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :