[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวชิรานุกูล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

              โรงเรียนวชิรานุกูล   รหัส ๙๐๑๐๐๐๐๔ ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๗๔-๓๑๑-๕๔๗ e-mail  Wachiranukul@hotmail.com  website www.wachiranukul.ac.thได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘   เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
            โรงเรียนได้ยื่นขอโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนให้แก่มูลนิธิวชิรานุกูล เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ตามแบบ อ.๓ หนังสืออนุญาตเลขที่ สข.๑๑/๒๕๖๑


ประวัดิโดยย่อ

             โรงเรียนวชิรานุกูล ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยนายสุเมธ  สุนทรัตน์  พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย  
นายวิรัช  นิพัทธสัจจ์, นายมนุช์  เชาวโสภณ และขออนุญาตเปิดทำการสอนวิชาวิสามัญ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘  โดยหลวงชัยจิตรกรรมให้นามโรงเรียนว่า “วชิรานุกูล” 
นายสุเมธ  สุนทรัตน์  เป็นครูใหญ่ และนายอดุลย์  วัชรดิลก เป็นครูคนแรก
            ในปีการศึกษา ๒๔๙๐ โรงเรียนวชิรานุกูลได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่ารัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ 
และได้ส่งใบสำคัญมอบให้โรงเรียนลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ กิจการของโรงเรียนดำเนินด้วยดีตลอดมา 
ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  นายดนุพล  สุนทรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
            ปีการศึกษา ๒๕๔๒ นางสาวกาญจนา  สุนทรัตน์  ผู้รับใบอนุญาต(ตำแหน่งในขณะนั้น) และนายสุทัศน์ 
สุนทรัตน์ ผู้จัดการ(ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้ดำริว่า นักเรียนลดลงมากอย่างน่าเป็นห่วง ดังนั้นในเมื่อได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “โรงเรียนวชิรานุกูลจัดการศึกษา เพื่อการศึกษา’’ จึงสมควรที่จะสนองปณิธานที่ตั้งไว้ และให้โรงเรียนคงอยู่ตลอดไป 
จึงได้ร่วมกันให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนที่เข้าเรียนในโรงเรียนวชิรานุกูล จนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป  แต่ยังคงรักษาคุณภาพการเรียนการสอนโดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่ และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยให้มีการอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อีกทั้งส่งบุคลากรไปศึกษาวิชาชีพครูและศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
            ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนวชิรานุกูล ร่วมกันธนาคารออมสินภาค ๑๔ และธนาคารออมสิน สงขลา จัดตั้งธนาคารโรงเรียนในเครือ “วชิรานุกูล” เพื่อฝึกให้นักเรียน รู้จักการเก็บออมทรัพย์ และฝึกปฏิบัติเป็นพนักงานธนาคารโรงเรียน
            ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  โรงเรียนวชิรานุกูลได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และยังคงให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ จนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ และยังคงนโยบายให้ ทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันกับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ
            ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีต 4 ชั้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ
            ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนวชิรานุกูล ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระดำริ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯคลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
            ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนวชิรานุกูล ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
            ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๓
            ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนได้แต่งตั้ง ดร.ดนุพล สุนทรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนเมื่อวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๕๔